تبلیغات
لایک لینک - روش تحقیق تاکسونومی
یکشنبه 30 خرداد 1395  11:23 ب.ظانجام پایان نامه مدیریت

مقدمه

کلا آنالیز تاکسونومی عددی یکآموزش عالی درجه بندی طبقه بندی مقایسه کار های مختلف با توجه به درجه بهره مندی برخورداری آن کار ها از شاخص های مورد تحلیل است . از توانایی های عمده این نحوه آن است که قادر است تا اینکه دو عمل را در کنار انجام دهد : یکی اینکه مجموعه مورد نقد را بر طبـق شاخص های ارائه شده به زیر مجموعه های همگن تقسیم نماید و دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی نماید . اینراهنمای همچنین به عنوان مدل ی شناخته شده در پروگرام ریزی های منطقه ای بیان بوده که دارای فرد دهای وسیع متنوع است .

محدودیت هایراهنمای تاکسونومی

از عبارت محدودیت هایروش آنالیز تاکسونومی عددی این است که در اینروش نوع اطلاعاتی که بایستی تعیین گردند وابستگی بسیار زیاد بسیاری به هدف انجام مطالعه دارند و ضمن اینکه تعداد این اطلاعات هم تاثیر بسزایی بر کیفیت درجه بندی می گذارد، به گونه ای که هر چه تعداد این اطلاعات بیشتر باشد و یا اینکه هر چند مورد این اطلاعات بیشتر توجیه کننده هدف باشد، درجه بندی دقیق تر و عادلانه تر خواهد بود.از طرفی دیگرراهنمای تحلیل تاکسونومی عددی به همه شاخص ها ارزشمند یکسان می نگرد و فاقد وزن دهی به شاخص ها در داخـل مـدل است که چنانچه تمایل داشته باشیم تا به برخی از شاخص ها وزن ارزش بیشتری داده شود درآن صورت داده های مربوط به آن شاخص را باید با وزن بیشتر و از ابتدای کار وارد مد کنیم.

تاریخچه روش تاکسونومی

آنالیزتاکسونومی عددی برای نخستین بار توسط آدانسون[1] در سال 1763 میلادی توصیه گردید اما مدت ها به طول انجامید تا در اوایل دهه 1950 میلادی عده‌ای از ریاضی دانان لهستانی ارزش این نحوه را دریافته به بسط و گسترش این نظریه پرداختند.پس در سال 1968 میلادی اینآموزش بوسیله پروفسور زیگنانت هلویک از مدرسه عالی اقتصاد روکلا[2] به عنوان وسیله ای جهت طبقه بندی تعیین درجه گسترش یافتگی بین ملل مختلف در یونسکو (سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد) بیان گردید که تهم اکنون به عنوان مد شناخته شده ای مورد استفاده قرار گرفته است اخیرا نیز آن را جهت تعیین اولویت ها و رتبه بندیبقیه کار های وسیع اقتصادی و در بخش های گوناگون شبیه صنعت و کشاورزی به کار می برند.

تکنیک اجرایی آنالیز تاکسونومی عددی
تکنیک مورد بحث دارای چندین وهله عملیاتی است ازآن جائیکه در عمل کمتر با محیط یک بعدی سر و کار داریم به مفهوم کمتر اتفاق می افتد که طبقه بندی را بر اساس یک شاخص یا خصوصیت واحد انجام دهیم، به ارائه فضای تاکسونومیک چند بعدی می پردازیم.

در ابتدای کار فرض می کنیم قرار است که تعداد n کار مختلف را بر طبـق m شاخص مورد نظر و معرفی شده، طبقه بندی درجه بندی کنیم:

مثلاً چهار شهر(مهاباد،خوی،پلدشت،اشنویه)را از نظر میزان برخورداری یا محرومیت از شاخص های روش ی، بهداشتی، اقتصادی،... رتبه بندی می کنیم که کدام یک برخوردارتر و کدام یک محروم ترند؟

وهله اول: تشکیل ماتریس داده ها

در این وهله ماتریسی را برای هر کدام از کار ها با تذکر به شاخص های مورد ارزیابی طراحی کرده به گونه ای که ابعاد ماتریس n.m بوده یعنی این ماتریس به تعداد کار های مورد تحلیل سطر به تعداد شاخص ها(m ) ستون داشته باشد. به عنوان نمونه عنصر Xn.m در این ماتریس نشان دهنده شاخص m ام از کار n ام است . پس مشاهده می گردد که هر سطر این ماتریس مربوط به یک کار مجزا و هر ستون هم مربوط به شاخص ویِژگزینشه است . از آن جا که هر کدام از این شاخص ها می توانند واحدها و مقیاس های مفرق از یکدیگر باشند ، لذا در راستای حذف دخالت مقیاس های مفرق بر نتایج کار از داخـل مدل ، وارد وهله دومروش تحلیل آنالیز تاکسونومی عددی می شویم.

وهله دوم: تشکیل ماتریس استاندارد

با توجه به آن که شاخص ها با واحد های مختلف سنجیده می شوند، لذا جهت حذف اثر این واحد ها و جایگزینی مقیاس واحد و همین طور حذف اثر مبداء ، ابتدا میانگین و انحراف معیار ستون ها (شاخص ها) را به دست آورده پس کمیت استاندارد Zij را محاسبه می کنیم: در گام اول معدل ستون ها را بدست می‌آوریم .

در گام بعدی انحراف معیار برای هر ستون از ماتریس Xij را بدست می آوریم .گام سوم آن است که عضو های استاندارد شده ماتریس Xij جهت همسان سازی اطلاعات تهیه و تولید شده ، در قالب ماتریس جدید ی به نام ماتریس استاندارد را تشکیل دهیم که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است : ماتریس Z نیز دارای ابعاد n . m است . یک ماتریس استاندارد است .چون با تغییر متغیر، مقیاس های مختلف شاخص ها به مقیاس واحد تبدیل شده است.روشن است که از لحاظ آماری معدل هر ستون ماتریس استاندارد شده Z مساوی صفر و انحراف معیار آن مساوی است.

با داشتن ماتریس استاندارد Z قدم بعدی بدست آوردن میزان اختلاف و یا فاصله دو نقطه از نقطه دیگر ( 1 و 2 3 و ... و n ) برای هر کدام از m متغییر یا شاخص است که حاصل آن تشکیل ماتریس فواصل است . ( منظور از نقطه همان کار مورد ارزیابی در تحقیق مورد نظر است ) .

وهله سوم: تشکیل ماتریس فواصل

در این وهله با توجه به اعداد استاندارد شده در ماتریس استانداردZ ، فواصل مرکب را بین کار های مختلف n گانه ، جهت شاخص های m گانه به صورت زیر به دست می آوریم.

در صورتی که فاصله کار ها را دو به دو به دست آوریم ،در آن صورت ماتریس فواصل مرکب به دست می آید.

چون ماتریس فواصل ماتریس قرینه است ، می توان نتیجه گرفت این ماتریس متقارن بوده قطر آن مساوی صفر است.ضمن اینکه ماتریسی مربع با ابعاد n.n است .عضوهای این ماتریس فاصله ترکیبی هر کار را از کار دیگر نشان می دهند در هر سطر این ماتریس کمترین میزان نشانگر کوتاه ترین فاصله بین آن کار ، بابقیه کار ها و یا بیشترین نزدیکی است .

وهله چهارم: تعیین کوتاه ترین فواصل

هر عنصر ماتریس C نشانگر فاصله بین هر دو کار در شاخص مورد نظر است.در این ماتریس در هر سطر کوتاه ترین فاصله بین دو کار را معین کرده در ستون جداگانه ای (برای مثال ستون d ) می نویسیم.سپس ، میانگین و انحراف معیار کوچکترین فواصل هر سطر به مفهوم همان ستون dرا محاسبه می کنیم. حال برای آنکه کار های همگن را معین نمائیم، فواصل میزان بالا (d +) حد پائین (d -) را طبق رابطه، محاسبه می کنیم:

d(+) = d + 2Sd

در این وهله کار هایی که حداقل فواصل آن ها مابین دو میزان بالا پائین باشد همگن بوده در گروه قرار می گیرند. چنانچه حداقل اختلاف بین دو کار بیشتر از میزان بالا و یا کمتر از میزان پائین باشد، در این صورت کار های فوق به دلیل غیر همگنی بایستی حذف گردند.

وهله پنجم: رتبه بندی کار های همگن از لحاظ معیارهای مورد ارزیابی

اگر در این وهله تمام کار ها در گروه همگن قرار نگیرند، در این صورت ماتریس داده ها را برای کار های همگن تشکیل می دهیم ، پس استاندارد کرده و در ماتریس شاخص های استاندارد شده، جهت تک تک شاخص ها، مورد ایده آل را در نظر گرفته پس ازپیدا کردن مقادیر ایده آل جهت تک تک کار ها “برخورداری مطلوب” برای هر کار را محاسبه می کنیم.گزینش میزان ایده آل بستگی به نوع شاخص های مورد ارزیابی دارد به نحوی که چنانچه جهت شاخص های انتخاب شده مثبت باشد به مفهوم اگر میزان شاخص هر چه بیشتر باشد برخورداری بیشتر را نشان دهد بزرگترین عدد هر ستون را به عنوان ایده آل در نظر می گیریم و چنانچه جهت شاخص بد باشد ، عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداری است ، لذا کوچکترین میزان را به عنوان میزان ایده آل انتخاب می کنیم.

وهله ششم: محاسبه درجه برخورداری کار های همگن

در این وهله شاخص تلفیقی به نام “درجه برخورداری” معرفی می گردد که دامنه محدودی داشته باشد و بین مقادیر صفر و یک قرار می گیرد. هرچقدر fi به صفر نزدیکتر باشد کار مورد نظر برخوردارتر هر قدربه نزدیکتر باشد، نشانگر عدم برخورداری کار مربوطه است .که با توجه به این درجه برخورداری می توان کار ها را با تذکر به شاخص های مورد تحلیل رتبه بندی و اولویت بندی نمود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سنگ مصنوعی
شنبه 12 آبان 1397 09:04 ق.ظ
سلام
وبلاگ خوبی دارید بهتون تبریک میگم به سایت ماهم سر بزنید خوشحال میشم ممنونم
foot pain cream walgreens
چهارشنبه 7 تیر 1396 08:35 ب.ظ
Thanks for finally writing about >لایک لینک
- روش تحقیق تاکسونومی <Liked it!
Merissa
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 02:30 ب.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website offered us with helpful information to work
on. You've performed an impressive job and our entire group might be grateful to you.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:58 ق.ظ
This is a topic that is close to my heart...
Cheers! Exactly where are your contact details
though?
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 03:26 ب.ظ
Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your
website, how could i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant clear idea
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 08:17 ب.ظ
Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the same page
layout and design. Outstanding choice of colors!
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 11:34 ب.ظ
Highly descriptive article, I liked that bit. Will there
be a part 2?
تخفیف ریحون
پنجشنبه 1 مهر 1395 08:53 ب.ظ
تخفیف ویژه 15 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 15 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 15 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 15 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 15 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 5هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

آی مارکت
جمعه 18 تیر 1395 01:29 ب.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

دامنه چیست ؟..........چهارشنبه 28 مهر 1395

روش تحقیق تاکسونومی..........یکشنبه 30 خرداد 1395

پروژه در مورد مرکز داده..........سه شنبه 4 خرداد 1395

کاسنی در طب سنتی..........دوشنبه 27 اردیبهشت 1395

متن موزیک حمید عسکری ایده آل..........پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395

افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار..........دوشنبه 19 بهمن 1394

ترفندهای پول درآوردن از طریق اینستاگرام..........شنبه 12 دی 1394

گرفتن عکس سلفی با دوربین عقب گوشی های اندرویدی..........شنبه 13 تیر 1394

طراحی وبسایت تفریحی و طراحی سایت سرگرمی با بازدید بالا..........سه شنبه 8 اردیبهشت 1394

عادت های رایجی که باعث اضافه وزن می شوند ..........یکشنبه 23 فروردین 1394

دعوت رضا صادقی از دکتر ظریف ! ..........یکشنبه 23 فروردین 1394

چت روم خاله زنک و فارسی چت روم منتقل شدند ..........شنبه 22 فروردین 1394

عکس جدید فریبا نادری در اینستاگرام ..........سه شنبه 18 فروردین 1394

جدیدترین مدل های تزیین سالاد الویه / سری ۱۱ ..........سه شنبه 18 فروردین 1394

جدیدترین عکسهای حمید فدایی مدل ایرانی ..........سه شنبه 18 فروردین 1394

همه پستها